นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kittawit Autchariyapanitkul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 กนกวรรณ กรรเชียง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 อรุณี นุสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ธีรพัฒน์ พูลทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ธนัสถา โรจนตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 วงศกร เจียมเผ่า อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/08/2558 ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-21 12:07:25

แก้ไขล่าสุดโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-21 12:07:25