นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Krit Suranakkharin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 กนกวรรณ กรรเชียง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 อรุณี นุสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ธีรพัฒน์ พูลทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ธนัสถา โรจนตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 วงศกร เจียมเผ่า อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2558 ปัจจุบัน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ปริญญาโท - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-21 12:16:20

แก้ไขล่าสุดโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-21 12:16:20