นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Krit Suranakkharin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ตรีนุช สายทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 กานต์ธิดา กุศลมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ชินพงศ์ วังใน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร ผู้จัดการเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ผุสดี ละออ อาจารย์ประจำสำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 อณุตรา หงษ์ทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ณิชารัศม์ ปัญจโพธิรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 สิตางค์ คงกระโทก อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ชุตินันท์ สุขสอาด อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2558 ปัจจุบัน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ปริญญาโท - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2560-04-21 12:16:20

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:49:09