นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ณัฐพล อุ่นศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ณัฐพล อุ่นศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nattapol Aunsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เรื่องที่สนใจ
Sequential Bayesian filtering (sequential Monte Carlo methods), frequency estimation, parameter estimation, statistical signal processing, ocean acoustic signal processing, time-series analysis, mathematical and statistical modelling.
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ชิตณรงค์ เพ็งแตง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 พจน์ ชัยอ้าย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ลริศรา สาตะรักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 โดม โพธิกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สันติ บุญทัศนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-05-02 15:11:51

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-06-20 18:01:49