นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ทิพย์ภาพร บัวเลิง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ทิพย์ภาพร บัวเลิง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer Tippaporn Bualeong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-964655
  • อีเมล : tippapornb@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อักษรากร คำมาสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 เบญจลักษณ์ ทองช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ณิศศา ภาษาสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 จรรยา ชวดทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทวีวัฒน์ เวียงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 วรรณฉัตร ใจยะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 04:12:25

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-11-13 15:11:04