นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Khanokporn Sucamvang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-945017
  • อีเมล : khanokporn.su@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกาย ในผู้สูงอายุ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Development of the Spiritual Well-being Scale for Thai Buddhist Adults with Chronic Illness 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 บทเรียนจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัด: ก้าวต่อไปของจิตเวชศาสตร์ในระบบสุขภาพไทย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักระยะพักฟื้น 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 ปัจจัยทำนายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับผู้สูงอายุ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Impact of the Volunteer-Based Home Care Program for Thai Older People 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรุนแรงของโรคในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Effectiveness of Nutritional Education in Promoting Health Eating among Elders in Northeastern Thailand 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหน่วยงานห้องคลอดโรงพยาบาลสุโขทัย 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 การประเมินติดตามผลผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ, 2555 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบรืโภคอาหารในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทำร้ายในผู้สูงอายุสตรีไทย 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 ปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 วรรษชล พิเชียรวิไล อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 กุลระวี วิวัฒนชีวิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 วราภรณ์ แย้มมีศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 อรนลิน สิงขรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 จิราณี ปัญญาปิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 เครือวัลย์ คนอยู่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 อมรรัตน์ ดีบุญโณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาเอก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-11-16 15:03:46

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:47:26