นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. กรรณิกา ทองอุบล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. กรรณิกา ทองอุบล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Kannika Thongubon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-945036
  • อีเมล : nssgioo9@chiangmai.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Control of Pain in Lung Cancer Patients: an Integrated Review 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Relationship between nurse staffing levels and nurse outcomes in community hospitals 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก osteosarcoma ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระพสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดลำปาง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว จังหวัดพิจิตร 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย จังหวัดพิจิตร 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวกของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่ศีรษะของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่กระดูกหักของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นภมณ พุ่มโสภา อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ปิยธิดา จุลละปีย อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ประภัสสร ธรรมเมธา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 รอฮานิ เจะอาแซ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ศศิธร มุกประดับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 นาตญา พแดนนอก อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 มัลลิกา มาตระกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ลักขณา เทศเปี่ยม อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 บุบผา วิริยรัตนกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 พัชรี จิตเอื้ออังกูร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาโท Nursing Adult Health and chronic disease Thomas Jefferson University

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-11-16 15:09:10

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:54:31