นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. กรธิชา อุ่นไพร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. กรธิชา อุ่นไพร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof. Kornticha Oonprai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-962498
  • อีเมล : korntichao@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กาญจนา แย้มเสาธง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กีรติ สัทธานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ชาลี ไกรฤกษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ปรารถนา ศิริสานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 สมหมาย มาอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 วัชรินทร์ จินต์วุฒิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ศุภกิจ ยิ้มสรวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ภณ วชิระนิเวศ หัวหน้าสถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 04:59:33

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-11-02 11:22:06