นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว กฤตลักษณ์ ปะสะกวี

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
เรื่องที่สนใจ
Sensory science and Electronic instrument Design experiment and statistic for food science Chemical and biochemical for herbs and functional foods Functional food for NCDs
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 จิตรา กลิ่นหอม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 วรินพร กลั่นกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ศุภชัย สุทธิเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/08/2549 31/10/2551 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยวิจัย
03/11/2551 ปัจจุบัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2549 ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 05:02:23

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:28:20