นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วิรัช ทวีปรีดา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วิรัช ทวีปรีดา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wirach Taweepreda
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-8022
  • อีเมล : wirach.W@psu.ac.th
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเพื่อการเพิ่มปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติในการเตรียมเมมเบรนเนื้อผสมเพื่อการผ่านได้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/มีเทน 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 เทคโนโลยีการแยกเนื้อยางออกจากของเสียกากขี้แป้ง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การผลิตเมมเบรนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงโดยประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิควัดการหักเหแสงเพื่อหาปริมาณเนื้อยางในน้ำยาง 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 จลนศาสตร์ของการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาสมบัติผลิตภัณฑ์จากการจุ่มแบบ 2551 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การเตรียมเส้นใยกลวงจากยางธรรมชาติเพื่อแยกอนุภาคระดับนาโน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การเตรียมผิวหนังเทียมสำหรับการฝึกเย็บแผลจากยางธรรมชาติ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การศึกษาโครงสร้างของฟิล์มยางธรรมชาติ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่มน้ำยาง-สูตรถุงมือยางต้นทุนต่ำและยางรัดผมแฟชั่น 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 แบบจำลองทางโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนพอลิเมอร์-ไซโคเต็กซ์ตริน 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพารา เพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
06/07/2538 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Theoretical and Physical Chemistry University of Briston

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นิตยา สุกหอม 2556-01-06 16:09:06

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:51:59