นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. กีรติ สัทธานนท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. กีรติ สัทธานนท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer Kirati Sattanon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-962487, 055-962489
  • อีเมล : keratisattanon@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
เรื่องที่สนใจ
การออกแบบชุมชน
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภวัต รอดเข็ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กาญจนา แย้มเสาธง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 กรธิชา อุ่นไพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ชาลี ไกรฤกษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ธิติ เฮงรัศมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ปรารถนา ศิริสานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 สมหมาย มาอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 วัชรินทร์ จินต์วุฒิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 05:26:38

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-10-18 18:00:20