นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย สุรเชษ ศรีนารา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย สุรเชษ ศรีนารา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Surachet Srinara
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 อภิชิต คำภาหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
10 ราชภัทร รัตนวราห ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 05:34:26

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 14:50:51