นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Suparut Narksititpan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเตรียมและพัฒนาคอนกรีตมวลเบาโปร่งแสงจากกากอุตสาหกรรม 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาวัสดุผสมซีเมนต์/ซิงค์ออกไซด์/เส้นใยแก้วเพื่อทำความสะอาดตัวเองและเป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของแอกทีฟโฟโตแคตาไลติคซีเมนต์ 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาเทคนิคพลาสมาและอิทธิพลของพลาสมาต่อโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มซิงค์ออกไซด์ 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนต่อการรีดักชันของกราฟีนออกไซด์ 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของกราฟีนและการเพิ่มประสิทธิภาพทางโฟโตแคตาไลติคของวัสดุผสมระดับนาโนของกราฟีนและไทเทเนียมไดออกไซด์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิคคลื่นไมโครเวฟ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีโคล์พลาสมา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การสังเคราะห์ฟิลม์บางไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีทางฟิสิคัล 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การเตรียมและศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์และวาเนเดียมออกไซด์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จารุพักตร์ เทพแก้ว นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 วรรณภา บุญวานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ภูมิพัฒน์ ภาชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ธีรนันท์ นงค์นวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นรวิชญ์ ไกรนรา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุชญา ผ่องใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 การะเกด เทศศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17/09/2551 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2500 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2500 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : koonann thawan 2556-01-06 17:45:53

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:24:35