นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร.กภ. ทวีวัฒน์ เวียงคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร.กภ. ทวีวัฒน์ เวียงคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Taweewat Wiangkham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 090-8918669 , 055-966416
  • อีเมล : taweewatw@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
เรื่องที่สนใจ
Whiplash-associated disorders, Rehabilitation Medicine, Musculoskeletal Physiotherapy, Musculoskeletal Sciences, Clinical trial, Pilot and feasibility trial, Systematic review and meta-analysis including meta-regression, Development and evaluation of a novel intervention, Delphi study, Behavioural approach/ intervention ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ Whiplash, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, กายภาพบำบัดกล้ามเนื้อและกระดูก, วิทยาศาสตร์กระดูกและกล้ามเนื้อ, การทดลองทางคลินิก, การทดลองทางนักบินและความเป็นไปได้, การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานรวมถึง meta-regression, การพัฒนาและประเมินผล
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษานำร่องและความเป็นไปได้ของการรักษาแบบแอคทีฟบิแฮฟวิโอรอลฟิสิโอเธอราพีในการรักษาอาการปวดคอทั่วไปในระยะเฉียบพลัน: การวิจัยแบบผสม 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การศึกษานำร่องและความเป็นไปได้ในการใช้การรักษาที่พัฒนาขึ้นใหม่ ในการบริหารจัดการกลุ่มอาการวิปพลาส 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การพัฒนาการรักษาสำหรับกลุ่มอาการวิปพลาสในระยะเฉียบพลัน 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ประสิทธิภาพของการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์สำหรับกลุ่มอาการวิปพลาส II: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาข้อสรุป 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ความน่าเชื่อถือในตัวผู้ทดสอบสำหรับการวัดความยาวขา การคลำและการทดสอบพิเศษข้อกระเบนเหน็บในคนปกติ 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ทิพวรรณ แก้วมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ฉัตรชฎา สุตาลังกา อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 วนิดา แก้วมุณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ณิศศา อัศวภูมิ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 จรรยา ชวดทอง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/06/2550 ปัจจุบัน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย
2555 ปริญญาโท College of Medicine, Biological Sciences and Psychology Master of Research (MRes) in Applied Health Research University of Leicester, UK
2560 ปริญญาเอก Centre of Precision Rehabilitation for Spinal Pain (CPR Spine), School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences Doctor of Philosophy (PhD) in Physiotherapy University of Birmingham, UK

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 05:57:40

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2562-01-14 12:07:09