นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว พรรณทิพย์ งามช่วง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว พรรณทิพย์ งามช่วง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Pantip ngamchuang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทิพวรรณ แก้วมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ฉัตรชฎา สุตาลังกา อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 วนิดา แก้วมุณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ณิศศา ภาษาสุข อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 จรรยา ชวดทอง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ทวีวัฒน์ เวียงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/04/2556 ปัจจุบัน คณะสหเวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา -

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2560-06-20 16:49:04

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-19 14:22:56