นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. นุกูล อินทระสังขา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. นุกูล อินทระสังขา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Nugul Intrasungkha
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0865981816
  • อีเมล : nugul@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymomonas mobilis and Candida shehatae under non-sterile condition 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymonas mobilis and candida shehatae under non-sterile condition 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การดำเนินการปลูกต้นโดยบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การดำเนินการปลูกต้นไม้โดยบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เฟส2) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบน้ำหมุนเวียน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบหมุนเวียน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Enhancement of sludge granulation in anaerobic treatment of concentrated latex wastewater 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Bacterial community from gut of white shrimp, Penaeus vannamei, cultured in earthen ponds 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Nitrifying bacterial communities in an aquaculture wastewater treatment system using Fluorescence In Situ Hybridization (FISH), 16S rRNA gene cloning, and phylogenetic analysis 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 The application of fluorescence in situ hybridization (FISH) technique for studying the microbial communities in intestinal tissues of white shrimp (Penaeus vannamei) 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Enrichment of nitrifying microbial communities from shrimp farms and commercial inocula 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Bacteriological Aspect of Wastewater from Seafood Processing Plants in Tasmania, Australia. 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Biological nutrient removal efficiency in treatment of saline wastewater 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 กิตติชัย จันธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วรวัตน์ พรหมเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 รัตนา เพ็งเพราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 นฤมล ประคองรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-27 10:24:20

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:09:22