นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ว่าที่ ร.ต.ต. ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ว่าที่ ร.ต.ต. ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Act.sub.lt Sirichai Junphum
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อีเมล : act.sub.lt.sirichai.j@kkumail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสอบสวนโรคหิดของสามเณร ในโรงเรียนวัดแห่งหนึ่ง อําเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 อัตราอุบัติการณ์และค่าการทำนายโรคอาหารเป็นพิษ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปี2547-2559 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานป้องกันโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การสอบสวนการบาดเจ็บหมู่รถยนต์ชนกัน (ทางโค้ง)บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 เมษายน 2557 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การสอบสวนอุบัติเหตุการเสียชีวิตจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ฟ้าผ่า) บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 พัฒนาประสิทธิผลการคัดกรองอาการน่าสงสัยวัณโรคปอดเชิงรุกในชุมชนต้นแบบ 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 อีวา ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 สิทธิโชค วาดพิมาย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ปภัชญา พาอ่อนตา อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 อัญญาชุลี กนกพิชญไกร อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 วัชรา พิจิตรศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/03/2558 ปัจจุบัน 123 ภาควิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ผู้ช่วยนักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2553 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการสอนและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอีสาณ
2559 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม 2560-07-02 13:39:43

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:11:54