นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. วิศาล อดทน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. วิศาล อดทน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Visan Aodton
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0 7460 9600
  • อีเมล : visan@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
สัตวศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับไก่คอล่อน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การดัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ไก่คอล่อนในชั่วอายุที่ 2 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ธนาพร บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ปองพล พงไธสงค์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 วสันต์ ป้อมเสม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-28 11:19:30

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 01:56:32