นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง ปนัดดา พรหมจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง ปนัดดา พรหมจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Panadda Promjan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รจนา เชื้อโคกกรวด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 วินัฐ จิตรเกาะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 ปิยะวดี สราภิรมย์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 อนันต์ เคนท้าว อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 เชาวลิต พึ่งแตง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ศรัญยภัทร บุญมี อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-09-05 11:02:40

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-09-05 11:02:40