นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Tanacha Pankasemsuk
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-944040-1
  • อีเมล : tanachai.p@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
เรื่องที่สนใจ
1. พืชและอาหารปลอดภัย 2. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลและพืชผักเศษฐกิจ 3. พืชอุตสาหกรรมทำยาง 4. Horticulture (Horticulture) 5. Post Harvest (Post Harvest)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการคืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 จัดทำระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ตรวจประเมินสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 เพิ่มความตระหนักด้านสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ส่งเสริมตลาดเกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 สร้างห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 อบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 นวัตกรรมเครื่องเก็บเกี่ยวลำไย เพื่อลดการใช้แรงงานคน 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 โครงการคืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การประเมินและพัฒนาพันธุ์พริกหนุ่มเขียวเพื่อการผลิตน้ำพริกหนุ่ม 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 คืนสมุนไพรไทยสุ่ไพรพฤกษ์ (ปีที่ 7) 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 คืนสมุนไพรไทยสุ่ไพรพฤกษ์ (ปีที่ 6) 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า ปีที่ 2 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 โครงการฟลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 คืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์ (ปีที่ 5) 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 โครงการจัดประชุมระดมความคิดเพื่อการจัดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคเหนือแบบมีส่วนร่วม 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตและการตลาด เพื่อการส่งออกสับปะรดผลสดไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตรลำไยเชิงลึก 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 คืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์ (ปีที่ 4) 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการพัฒนาคุณภาพผล การแก่ของผล และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสรับประทานสด 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 นาโนเทคโนโลยีการเกษตร 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มคลัสเตอร์ส้ม เชียงใหม่ เพื่อการปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 คืนสมุนไพรสู่ไพรพฤกษ์ 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 การพัฒนาสีผิว และคุณภาพผลของมะม่วงพันธุ์มหาชนก 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 โครงการพัฒนาเทคนิคการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเบญจมาศโดยใช้ออนบิม 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 โครงการคืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์ (ปีที่ 3) 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 โครงการจัดการผลิตลำไยที่ดีและต้นแบบการผลิต 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 โครงการพัฒนาการผลิตและดอกไม้กินได้ให้ปลอดจากสารพิษ ระยะที่ 2 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 โครงการคืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 การลดการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกกุหลาบแบบให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
36 การลดการใช้สารเคมีเกษตรในพืชตระกูลกะหล่ำแบบให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 โครงการสร้างฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
39 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในสวนส้มเขียวหวาน 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
40 โครงการศึกษาและกำหนดเขตการผลิตลำไยที่ดีและต้นแบบผลิตลำไย 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
41 โครงการการควบคุมคุณภาพระบบการผลิตแบบ GAP ปีที่ 2 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 โครงการผลของบราสิโนสเตียรอยด์ จิบเบอเรลลินและออกซินต่อการเจริญเติบโจของลำไย 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 โครงการผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนของใบลำไย 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผักและไม้ดอกกินได้ให้ปลอดภัยจากสารพิษ 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
45 โครงการจัดทำระบบคุณภาพ GAP/GMP/HACCP เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ SMES 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
46 โครงการผลิตลำไยอินทรีย์และจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
47 โครงการความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์เชิงท่องเที่ยว 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
48 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีในภาคเหนือประเทศไทย (ATRACT) 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
49 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนภายในใบของลำไย 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
50 การปรับปรุงคุณภาพสีเปลือกของลำไยอบแห้ง 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
51 การใช้พัมมิชและเพอร์ไลท์ในการปลูกสตรอเบอรี่ 2544 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
52 การรวบรวมพันธุ์ลำไย 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
53 การผลิตลำไยตลอดรอบปีโดยใช้สาโปแตสเซียมคลอเรต 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
54 การผลิตและคัดเลือกต้นตอลำไย 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
55 อิทธิพลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาลำไย 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 กฤษณชัย คลอดเพ็ง Mr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 อภิรดี อุทัยรัตนกิจ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/09/2552 28/09/2553 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
18/10/2555 28/09/2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2526 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536 ปริญญาโท Horticulture (Plant Physiology) Horticulture (Plant Physiology) Mississippi State University , United States Of America
2541 ปริญญาเอก Food Science and Technology Food Science and Technology Mississippi State University , United States Of America
2541 ปริญญาเอก Horticulture Horticulture Mississippi State University , United States Of America

สร้างโดย : จริยา แก้วยานะ 2560-11-09 10:13:14

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-12-13 14:23:19