นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. T้heera Visitpanich
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-221667
  • อีเมล : theera.v@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 คุณภาพซากและเนื้อกระต่ายที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การเลี้ยงห่านในสวนไม้ผล 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงกวางบนพื้นที่สูง 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่บนที่สูง 2542 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมต่อชาวเขา 2541 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การใช้กากเบียร์เป็นอาหารสุกร 2540 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ธนาพร บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 วิศาล อดทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/09/2551 26/09/2555 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2515 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2526 ปริญญาโท Agricultural Science Agricultural Science University of Queensland , Australia

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-12-07 23:23:12

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-12-13 14:38:55