นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Kannika Daungcharone
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-920299 ต่อ 418
  • อีเมล : kannika.d@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Enhancement the Computational Thinking Skills via the Simulation Game. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Factors Affecting Education Augmented by Edutainment Technology: A Case of Computer Programming Subject. 29-30 November 2015, Tokyo, Japan 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Using Mobile Game to Enhance the Learning Motivation and Performance in Higher Education. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Using Mobile Game to Enhance the Learning Motivation and Performance in Higher Education. 23-26 May 2016, Seoul, Korea 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Agreement of Variables Selection and Program Development for Data Collection in Thai Intensive Care Unit by Delphi Method. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Factors Affecting the Use of Information Technology for Collaboration among Government, Educational and Tourism Small Business Sectors 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Factors Affecting the Use of Information Technology for Collaboration among Government, Educational and Tourism Small Business Sectors. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Factors for Enhancing the Level of Satisfaction among Students in an Electronic Learning System: A Conceptual Framework for a Computer Programming Course 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Factors Affecting Education Augmented by Edutainment Technology: A Case of Computer Programming Subject. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 A Framework for Electronic Collaboration for Sustainable Development in Small and Medium Sized Enterprises 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 A framework for increasing potential of E-Learning system by using the student centered and problem based learning for sustaining knowledge development 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การศึกษาความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สุพรรณ์ ทองเพชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สุดารัตน์ อาจหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สมพร สายปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ภานุ พรหมมาลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ปรัชญา นวนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 นภา ราชตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 กฤติกา กันทวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2545 ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-12-08 00:16:49

แก้ไขล่าสุดโดย : -