นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. กฤตวยาน์ ทองคู่

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. กฤตวยาน์ ทองคู่
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Krittawaya Thongkoo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053942646 ต่อ 418
  • อีเมล : krittawaya.t@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Mobile Learning Development for Supporting Computer Programming Skills. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 The Third International Symposium on Computing and Networking 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 University Research Keywords Analysis Using Proximity Analysis 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Using a Collaborative Learning Knowledge Management System to Enhance the Effective Learning of Thailand Student 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Empirical Study of Collaborative Learning Knowledge Management System for Thai Students. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Improving Quality of Higher Education management using Keywords Analysis Approach. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 An Applying of Knowledge Management and Concept Map to Improve Student Self-learning Performance of Web Programming Course. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Enhancing Self-Learning by Using Knowledge Management and a Concept Map: A Case Study of Structural Analysis and Design Course. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Improving Learning and Teaching for Undergraduate Students Using Constructivist Approach. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 A Unified Framework for Research Keywords Identification - a Text Mining Approach 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 A Unified Framework for Research Keywords Identification - a Text Mining Approach. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Alternative data mining for effective research management based on semantic web technology 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อซีส นันทอมรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กชณิช วรรณโกษฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ภราดร สุรีย์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ปิติพงษ์ ยอดมงคล อาจารย์, คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2551 ปริญญาโท วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-12-08 00:28:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -