นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. กฤตวยาน์ ทองคู่

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. กฤตวยาน์ ทองคู่
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Krittawaya Thongkoo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053942646 ต่อ 418
  • อีเมล : krittawaya.t@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Mobile Learning Development for Supporting Computer Programming Skills. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 The Third International Symposium on Computing and Networking 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 University Research Keywords Analysis Using Proximity Analysis 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Using a Collaborative Learning Knowledge Management System to Enhance the Effective Learning of Thailand Student 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Empirical Study of Collaborative Learning Knowledge Management System for Thai Students. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Improving Quality of Higher Education management using Keywords Analysis Approach. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 An Applying of Knowledge Management and Concept Map to Improve Student Self-learning Performance of Web Programming Course. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Enhancing Self-Learning by Using Knowledge Management and a Concept Map: A Case Study of Structural Analysis and Design Course. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Improving Learning and Teaching for Undergraduate Students Using Constructivist Approach. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 A Unified Framework for Research Keywords Identification - a Text Mining Approach 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 A Unified Framework for Research Keywords Identification - a Text Mining Approach. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Alternative data mining for effective research management based on semantic web technology 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 กชณิช วรรณโกษฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ภราดร สุรีย์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปิติพงษ์ ยอดมงคล อาจารย์, คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 Hai Quoc Le ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 ประศาสตร์ บุญสนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2551 ปริญญาโท วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-12-08 00:28:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -