นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. มหัทธนี ภิญโญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. มหัทธนี ภิญโญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Mahattanee Phinyo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 083-0477356
  • อีเมล : mahattaneep@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การใช้วัสดุเหลือทิ้งเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปุณณดา ทะรังศรี Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุภาวดี น้อยน้ำใส อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 พงศนาถ ผ่องเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ปิยวรรณ คลังชำนาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมพัฒนาที่ดิน

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-12-21 09:17:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -