นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พงศนาถ ผ่องเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พงศนาถ ผ่องเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pongsanat Pongcharoen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตไบโอเอทานอลจากการหมักของยีสต์ทนร้อนโดยใช้ชีวมวลของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปุณณดา ทะรังศรี Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุภาวดี น้อยน้ำใส อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 มหัทธนี ภิญโญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ปิยวรรณ คลังชำนาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมพัฒนาที่ดิน

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-12-21 09:25:33

แก้ไขล่าสุดโดย : -