นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เรื่องที่สนใจ
1. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 วุฒิ รัตนวิชัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
4 ศิวาพร สีดาบุตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
5 ฉัตราวีรวุท จอมวรวงศ์ อาจารย์ระดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6 บุญถม ทับสมบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
7 สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 วิทยา ทาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ชยากร ภูมาศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12/06/2560 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2500 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
2500 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2500 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2560-12-21 11:59:54

แก้ไขล่าสุดโดย : -