นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ จิรา ธรรมนิยม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ จิรา ธรรมนิยม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Jira Tamniyom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2552 ปริญญาโท วิศกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-01-08 15:28:30

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-07-25 09:45:00