นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ จิรา ธรรมนิยม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ จิรา ธรรมนิยม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Jira Tamniyom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 อภิชิต คำภาหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2552 ปริญญาโท วิศกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-01-08 15:28:30

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-07-25 09:45:00