นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ สุภาวดี น้อยน้ำใส

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ สุภาวดี น้อยน้ำใส
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Supawadee Noinumsai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปุณณดา ทะรังศรี Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พงศนาถ ผ่องเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 มหัทธนี ภิญโญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ปิยวรรณ คลังชำนาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมพัฒนาที่ดิน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-01-18 14:45:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -