นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พัชรนันท์ โชโต

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พัชรนันท์ โชโต
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Patcharanan Choto
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 05391-6768
  • อีเมล : Patcharanan.cho@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อภิชาติ เพ็งดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-01-19 14:08:50

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-05-17 16:07:00