นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ รัชดาภรณ์ ทิมัน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ รัชดาภรณ์ ทิมัน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Rachadaporn Timun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สืบกุล กาญจนสุกร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 จันทวรรณ น้อยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 เอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 วาจารี วีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-01-21 14:21:07

แก้ไขล่าสุดโดย : -