นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อำพิน กันธิยะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อำพิน กันธิยะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Ampin Kuntiya
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948206
  • อีเมล : ampin.k@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหารและโรงงาน
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
เรื่องที่สนใจ
Microbiology Waste Treatment and Utilization
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปราศจากของเสีย 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Treatability of cheese whey for single cell protein production in non-sterile system: Part I. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Treatability of single cell protein production in non-sterile system: Part II. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Characterization of the native form and the carboxy-terminally truncated halotolerant form of ?-amylases from Bacillus subtilis strain FP-133. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Exopolysaccharide from lactic acid bacteria: Structural analysis, molecular weight effect on immunomoduation. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Optimal condition for lactic acid fermentation using a micro-aerobic Sequencing Batch Reactor (micro-aerobic SBR) with immobilized Lactobacillus plantarum TISTR 2265 and microbial communities. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 The application of aerobic Sequencing Batch Reactor (aerobic SBR) to produce high biomass of Dioszegia sp. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การผลิตบรรจุภัณฑ์สีเขียวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กและการพัฒนากระบวนการทางชีวภาพสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากผักตบชวาแบบไม่มีของเหลือทิ้ง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักที่มีสาร Gamma-aminobutyric acid (GABA) ความเข้มข้นสูงโดย Lactobacillus plantarum 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Anticholinesterase and Antioxidant Activities of Fucoxanthin Purified from the Microalga Phaeodactylum tricornutum 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Exopolysacchardie from lactic acid bacteria: Structural analysis molecular weight effect on immunomodulation 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การใช้ประโยชน์และการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากอาหารหมักพื้นเมืองไทย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Synergistic Catalytic Action of Fe0, Fe2+ and Fe3+ in Fenton Reaction for Methyl orange Decolorizatin 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Screening of 50 microbial strains for production of ethanol and (R)-phenylacetylcarbinol. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Strategy to decolorize high concentration of phenol using growing cells of Lactobacillus casei TISTR 1500 ในวารสาร Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Synergistic catalytic action of Fe0, Fe2+ and Fe2+ in fenton reaction for methyl orange decolorization. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การผลิตก๊าซชีวภาพ ไบโอเอทานอล ไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ โพลิโคซา- นอล และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากอ้อยและชานอ้อยเหลือทิ้งที่ได้ จากสายการผลิตของโรงงานน้ำตาลทรายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตทางการเกษตรและผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาล 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การผลิตฟรุกโตอิลีโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยคละเกรด และการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Food and Applied Bioscience คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 High efficiency of phenol biodegradation by newly isolated thermophillic Geobacillus stearothermophillus TISTR 1977 in semi-continuous system. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเพิ่มมูลค่าเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Nutritional requirements for methyl orange decolorisation by freely suspended cells and growing cells of Lactobacillus casei TISTR 1500. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 การผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์โดยใช้กลีเซอรอลเหลือทิ้งที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Optimization of cellulase-free xylanase production by thermophillic. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Influence of pH, sucrose conc and agitation speed on EPS production 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรโดยกระบวนการผลิตแบบปราศจากของเสียแบบครบวงจร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การย่อยฟีนอล 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 สมบัติของน้ำทิ้งจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยชียงใหม่ เพื่อการวางแผนจัดการในอนาคต 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การเขียนบทความลงปริทรรศ์อุตสาหกรรมเกษตร 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 Phenol degradation by C. tropicalis 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 Influence of pH, sucrose concentration and agitation speed on exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus TISTR 1498 using coconut water as a raw material substitute. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus CMU 198 using coconut water as raw substituted raw material (manuscript preparation) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Biocoagulation of dairy wastewater by Lactobacillus casei TISTR 1500 for protein recovery using micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Biocoagulation of dairy wastewater by Lactobacillus casei TISTR 1500 for protein recovery using micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR). 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Coagulation of dairy wastewater. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
39 Comparative study on methyl orange removal by growing cells and washed cell suspensions of Lactobacillus casei TISTR 1500. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 Comparative study on methyl orange removal by growing cells and washed cells suspensions of Lactobacillus casei TISTR 1500 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Comparative study on methyl orange. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 การผลิตเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วย Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นวัตถุดิบทดแทน: การหาสภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์การหมัก 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 การผลิตเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์โดยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นวัตถุดิบทดแทน : การหาสูตรอาหารและสภาวะการหมักที่เหมาะสม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 การย่อยฟีนอลโดยจุลินทรีย์เทอร์โมไฟล์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 การย่อยฟีนอลโดยเชื้อ Candida tropicalis CMU 10 ในรูปเซลล์อิสระ และเซลล์ตรึง 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 การแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการบำบัดสารเคมีที่เป็นพิษจากแหล่งปนเบื้อนด้วยสารเคมีในบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 การศึกษาผลของการใช้วัตถุดิบทดแทนและน้ำตาลซูโครสในการผลิตเอกซ์โซโพลีแซค คาร์ไรด์โดย Lactobacillus confusus 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมักโดยใช้เทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ : แนวคิดดัดแปลงจากปลาส้มและปลาแป้งแดง. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์...แนวคิดดัดแปลงจากปลาส้มและปลาแป้งแดง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์แนวคิดดัดแปลงจากปลาส้มและปลา แป้งแดง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 Screening and characterization of bacteria that can utilize ammomium and nitrate ions simultaneously under controlled cultural conditions. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 Development of fermented fishes by pure culture technique: concept from pla-som and pla-pang-dang. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 Effect of medium composition and system operation on membrane-attached biofilm morphology alteration and system performance in membrane bioreactor. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 การพัฒนาโยเกริต์เพื่อสุขภาพโดยการเติมสารแดกซ์แตรนที่มีคุณสมบัติเป็นสาร antitumor และการศึกษาการผลิตแดกซ์แตรนโดยใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 การพัฒนาโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพโดยการเติมสารแดกซ์แตรนที่มีคุณสมบัติเป็นสาร antitumor และการศึกษาการผลิตแดกซ์แตรนโดยใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์แนวคิดดัดแปลงจากปลาส้มและปลาแป้งแดง 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 การเพิ่มขีดความสามารถในการย่อยฟีนอลความเข้มข้นสูงโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากแหล่งปนเปื้อนด้วยสารเคมีในบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แหนม. 2539 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แหนมโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม : 3. สูตรเครื่องเทศที่เหมาะสมต่อการผลิตแหนม. 2538 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม: 1. แหล่งคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการผลิตแหนม. 2538 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีรกมล เพ็งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 แววฤดี แววทองรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 พุทธชา สอนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 สายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-02 12:16:42

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-02 12:24:58