นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ประเสริฐ หาญเมืองใจ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ประเสริฐ หาญเมืองใจ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Prasert Hanmoungjai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948258
  • อีเมล : prasert.h@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Biochemical Engineering Fermentation Technology
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปราศจากของเสีย 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Ethanol production from Saccharomyces cerevisiae TISTR 5606 and Candida tropicalis TISTR 5306 using longan solid waste as a carbon source. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Methyl orange decolorization by freely suspended cells of Lactobacilli using an organic nutrient-dye switching process. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Purification and characterization of thermostable cellulase-free endo-xylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and its application on xylooligosaccharide production. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ?-Carotene Production by Sporobolomyces pararoseus TISTR5213 Using Crude Glycerol as the Sole Carbon Source 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การผลิตเอทานอลจากฟางข้าวด้วยยีสต์แบบกักเก็บ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Alkaline pectinase production by Bacillus subtilis SN24. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Screening of 50 microbial strains for production of ethanol and (R)-phenylacetylcarbinol. 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Enzymatic production of xylooligosaccharide (XO) from selected agricultural wastes. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Nutritional requirements for methyl orange decolourisation by freely suspended cells and growing cells of Lactobacillus casei TISTR 1500. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Optimization of Cellulase-Free Xylanase Production by Thermophilic Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 through Plackett-Burman and Response Surface Methodological Approaches. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Influence of pH, sucrose concentration and agitation speed on exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus TISTR 1498 using coconut water as a raw material substitute. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและของเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมเกษตร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรโดยกระบวนการผลิตแบบปราศจากของเสียแบบครบวงจร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การเพาะเลี้ยงเส้นใยของเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาที่บริโภคได้ให้บริสุทธิ์บนอาหารสูตรต่างๆ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การแยกเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาที่บริโภคได้บนอาหารแข็งสูตรต่างๆ. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 การแยกและการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสโดยการใช้เปลือกปูเป็นสับสเทรต และอิทธิพลของแหล่งคาร์บอนต่อการผลิตโปรติเอส. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 การแยกและการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสโดยการใช้เปลือกปูเป็นสับสเทรตและอิทธิพลของแหล่งคาร์บอนต่อการผลิตโปรติเอส 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตอัลคาไลน์เพคติเนส. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Enzymatic Hydrolysis of longan pomace for production of reducing sugar 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การผลิตเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์โดยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นวัตถุดิบทดแทน : การหาสูตรอาหารและสภาวะการหมักที่เหมาะสม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Production and characterization of Tannase from Aspergillus niger 56MS1 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Medium Formulation for Tannase Production by Aspergillus niger 56MS1 by Used Dried Longan Seed Powder as a Main Carbon Source. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Enzyme-aided extraction of Roselle (Hibiscus sabdariffa Linn.) anthocyanins: The use of pectinase. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Development of rice Products to Increase the Exporting Values and Minimize the Import. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Production of tannase from Aspergillus niger 56MS1 under solid state fermentation using synthetic sponge as solid support.. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 The utilization of agricultural wastes for tannase production. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 การพัฒนาโยเกริต์เพื่อสุขภาพโดยการเติมสารแดกซ์แตรนที่มีคุณสมบัติเป็นสาร antitumor และการศึกษาการผลิตแดกซ์แตรนโดยใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า (ปีที่ 2) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบสารต้านการเกิดสีน้ำตาลและสารออสโมติกเพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1 (5)การวิจัยการผลิตกลูโคสและฟรุคโตสซีรัปจากข้าว และปีที่ 2 (5) การวิจัยการผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1-2 (2)การวิจัยขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1-2 (7) การวิจัยกระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 การผลิตบรรจุภัณฑ์สีเขียวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กและการพัฒนากระบวนการทางชีวภาพสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากผักตบชวาแบบไม่มีของเหลือทิ้ง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 การผลิตและคุณสมบัติของเอนไซม์แทนเนสจากเชื้อ Aspergillus ustus 50MS1 ที่เพาะเลี้ยงบนเปลือกกาแฟ 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบต้านการเกิดสีน้ำตาล 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 การพัฒนาโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพโดยการเติมสารแดกซ์แตรนที่มีคุณสมบัติเป็นสาร antitumor และการศึกษาการผลิตแดกซ์แตรนโดยใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 การสกัดแอนโทไซยานินจากดอกกระเจี๊ยบแดงด้วยเอนไซม์ 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การเปลี่ยนแปลงชีวมวลของเส้นใยเชื้อราในระหว่างการหมักโคจิเพื่อผลิตซีอิ๊ว 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พุทธชา สอนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อลิษา กุลจันทะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อรอนงค์ สิงห์แอด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 สายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 รัตติยา แววนุกูล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 นันทิยา เปปะตัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 19:45:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -