นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ณิศศา ภาษาสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ณิศศา ภาษาสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lucturer Nitsa pasasuk
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 0-5391-6902
  • อีเมล : nitsa.pha@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วนิดา แก้วมุณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 จรรยา ชวดทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ทวีวัฒน์ เวียงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ไชยยงค์ จรเกตุ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ดุสิต พรหมอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-02-16 11:27:04

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-05-18 23:12:51