นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. กภ. เพชรรัตน์ แก้วดวงดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. กภ. เพชรรัตน์ แก้วดวงดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Petcharat Keawduangdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 0-5391-6911
  • อีเมล : petcharat.kea@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทิพวรรณ แก้วมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ฉัตรชฎา สุตาลังกา อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 วนิดา แก้วมุณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 ณิศศา ภาษาสุข อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 จรรยา ชวดทอง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ทวีวัฒน์ เวียงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-02-16 11:32:49

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-02-21 23:10:47