นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ นิเวศน์ กุลวงค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ นิเวศน์ กุลวงค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Niwed Kullawong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 0-5391-6914
  • อีเมล : niwed.kul@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จงกล สายสิงห์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 วุฒิชัย นาชัยเวียง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 กิ่งแก้ว สำรวยรื่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 สวรรค์ ธิติสุทธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ภัทรพล โพนไพรสันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 สุปานดี มณีโลกย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 สุธีร์ อินทร์รักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ธนวรรณ บัวเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-02-16 11:45:35

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-05-18 10:15:40