นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. นิเวศน์ กุลวงค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. นิเวศน์ กุลวงค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Niwed Kullawong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 Thanusin Saleeon อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 พีรดนย์ ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 สุภาพร อุตสาหะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ภัทรพล มากมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 กรกช จันทร์เสรีวิทยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปฏิพัทธ์ วงค์เครื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 อุรัชชา สัจจาพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-02-16 11:45:35

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-02-22 02:40:11