นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. วุฒิชัย นาชัยเวียง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. วุฒิชัย นาชัยเวียง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Woottichai Nachaiwieng
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57100
  • อีเมล : woottichai.nac@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุรัชชา สัจจาพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อนุกูล มะโนทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สายฝน ผุดผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สมชาย จาดศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สมคิด จาดศรี ผู็ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พรรษา ปวงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 นัฐพล ปันสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทวีวรรณ ศรีคำสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 เกษแก้ว เสียงเพราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 สรัญญา ถี่ป้อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-02-16 12:04:03

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-05-18 11:07:46