นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Churairat Moukamnerd
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948296
  • อีเมล : churairat.m@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหารและโรงงาน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Coffee pulp cider การพัฒนากระบวนการผลิตและประยุกต์ใช้น้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลเชอร์รี่กาแฟ 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปราศจากของเสีย 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Cost-effective production of bacterial cellulose by Acetobacter spp. using agricultural wastewater as a carbon source 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟโดยวิธีการหมักแบบเร่ง 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การผลิตบรรจุภัณฑ์สีเขียวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กและการพัฒนากระบวนการทางชีวภาพสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากผักตบชวาแบบไม่มีของเหลือทิ้ง 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การลดต้นทุนการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียตระกูลแอเซโตแบคเตอร์โดยใช้น้ำเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรมเกษตร 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 จันทิรา วงศ์เณร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 นันทิยา พนมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-19 11:57:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -