นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดิศสกุล อึ้งตระกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดิศสกุล อึ้งตระกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Ditsakul Uengtrakool
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning)
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
เรื่องที่สนใจ
1. สถาปัตยกรรม 2. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐธิดา จงรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 อุษา อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 กาญจนา แย้มเสาธง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 กีรติ สัทธานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 กรธิชา อุ่นไพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ชาลี ไกรฤกษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ปรารถนา ศิริสานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 พรชัย ปานทุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 สมหมาย มาอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21/08/2558 ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2501 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2501 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2561-02-19 14:17:26

แก้ไขล่าสุดโดย : -