นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ทวีป เสนคำวงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ทวีป เสนคำวงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Thaveep Senkhamwong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชไร่
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
เรื่องที่สนใจ
1. พืชสวน 2. พืชศาสตร์-พืชผัก
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 อภิรดี อุทัยรัตนกิจ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 ณิรดา เวชญาลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 วรากร สุจริต อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 คนธรส ขาวเมืองน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18/08/2557 ปัจจุบัน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2501 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์-พืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2501 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2561-02-19 14:33:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -