นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Weerawut Naebpetch
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 เพ็ญพร มีเงินลาด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4 บุษบา บุญเซ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ศุภนิมิต เจียมพานิชยกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ปริญญา ชินดุษฎีกุล อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
7 พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ทัศนีธร ชื่นประทุม มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ศิริรัตน์ พันธ์เรือง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2561-03-02 16:06:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -