นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Weerawut Naebpetch
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 นลินรัตน์ ลิ่มพานิช นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ปิยะพร ณ หนองคาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุวิทย์ สุธีรากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทบยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุปราณี แก้วภิรมย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 Rung Yi Lai อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 อภิชาติ เพ็งดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2561-03-02 16:06:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -