นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Weerawut Naebpetch
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 พัชรี อินธนู อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 มนัส ใจมะสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2561-03-02 16:06:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -