นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Weerawut Naebpetch
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อภิชาติ เพ็งดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 มนัส ใจมะสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2561-03-02 16:06:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -