นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วีรยุทธ์ แนบเพชร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Weerawut Naebpetch
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อภิชาติ เพ็งดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 มนัส ใจมะสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2561-03-02 16:06:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -