นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. นิรมล อุตมอ่าง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. นิรมล อุตมอ่าง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Niramon Utama-ang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์, รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948230
  • อีเมล : niramon.u@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
เรื่องที่สนใจ
การพฒันาผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัและการทดสอบผบู้ริโภค การพฒันาผลิตภณัฑท์างโภชนาการอาหารสุขภาพ Functional food and Nutraceuticalผลิตภณัฑช์า และชาสมุนไพร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effect of Microwave-assisted Extraction on Curcuminoid from Turmeric and Application in Germinate-coated Rice. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Encapsulation of Michelia alba D.C. extract using spray drying and freeze drying and application on Thai dessert from rice flour. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Quality and antioxidant properties of extruded breakfast cereal containing encapsulated turmeric extract. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำกึ่งสำเร็จรูปกลิ่นรสลา. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Effect of microwave assisted extraction on curcuminoid extracted from turmeric 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Investigating the Commercial Microwave Vacuum Drying Conditions on the Physicochemical Properties and Radical Scavenging Ability of Thai Green tea. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การยอมรับลำไยอบกึ่งแห้งทั้งผลของผู้บริโภคชาวจีนในเขตปกครองตนเองมณฑลจ้วงกวางสี. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Effects of pH and anthocyanin concentration on color and antioxidant activity of Clitoriaternatea extract. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Characterization of odor active compounds of fresh and dry turmeric by gas chromatography-mass spectrometry, gas chromatography-olfactometry and their relation with sensory attributes. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Development of low free rice-cracker (Khao-tan) from black glutinous rice using microwave. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Effect of green tea and honey contents on the sensory acceptance of green tea beverage. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Effect of green tea extract on oxidative stability and sensory quality of rice bran breakfast cereal. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Investigating the commercial microwave vacuum drying conditions on the physicochemical and radical scavenging ability of Thai green tea. 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมข้าวก่ำชนิดชงละลาย 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Sensory acceptance and antioxidant activity of selected Thai aromatic plants. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 The effect of microwave-assisted extraction of Curcuma longa L. on yield, antioxidant capacity, total phenolic and curcuminoid content. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การยอมรับทางประสาทสัมผัสของของผู้บริโภคต่อชาเขียวจากประเทศลาว 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 ผลของอุณหภูมิและเวลาในการเพาะงอกข้าวก่ำสายพันธุ์ดอยสะเก็ด 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Sensory Consumer Acceptance of some varieties of Thai rice. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Effect of extraction on volatile compounds and sensory profile of Champak Flower (Michelia champaca L.). 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Effect of Moisture Content on Black Glutinous Rice Cracker Using Microwave Technique and Coating with Chocolate. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Effect of Moisture Content on Extruded Dough of Green Tea Breakfast Cereal. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Extraction and application of Beta-glucan from De-oiled rice bran in instant powder drink for elders 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเหนียว. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 The development of orange juice powder fortitied with red grape (Vitis vinifera L.) pomace extract. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็ขรูปเสริมสารสกัดจากองุ่นแดง 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ซุปข้นผสมชาเขียวบรรจุกระป๋อง. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การพัฒาสูตรอาหารเช้าธัญพืชจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิสายพันธุ์ KPSKD5 งอก. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางประสาทสัมผัสของส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้งที่เคลือบผิวระหว่างการเก็บรักษา. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อน้ำดื่ม ตรา เอ็มเจ ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผงโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 ผลของสภาวะในการแช่ข้าวต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอก. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมตะไคร้และชะเอมโดยใช้โลจีสติกรีเกรสชั่น. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 การผลิตชาเขียวผงโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอย. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Target customer satisfaction driven for green tea beverage development using Kano model. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Identification of volatile compounds released from dry scented Thai flowers and their potential application in flower-mixed tea. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 Effect of rice- bran water extract on the amelioration of pre-diabetic state in high-fat feeding rats. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 Development of mango tea. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Identification of volatile compounds released from dry scented Thai flowers and their potential application in flower-mixed tea, 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสารสกัดเจี้ยวกู้หลาน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Study of Consumer Acceptance and Purchase Intention on Green tea Mixed Liquorices and Lemongrass Using Logistic Regression 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 Saponin ectraction efficienct from Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) using microwave technology. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร นิทรรศการ IRPUS 51 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสมุนไพร 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปผสมสมุนไพร 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 การศึกษาสภาวะการทำแห้งชาเขียวโดยใช้ไมโครเวฟสุญญากาศ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 การสกัดผงสีจากใบเตยและการใฃ้ประโยชน์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 วิรุณ โมนะตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 จันทิรา วงศ์เณร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2530 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2535 ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 ปริญญาเอก ตุสาหกรรมเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 23:02:04

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 23:07:35