นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Pornchai Rachtanapun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948277
  • อีเมล : pornchai.r@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
เรื่องที่สนใจ
เทคโนโลยีการบรรจุ, อาหาร, Turn Passion to Wealth, Landmark Forum, Landmark Advanced, Communication, Advanced Communication, Millionaire Mind Intensive, Gorilla Business, Train the Trainer,
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Facile fabrication of polyethylene/silver nanoparticle nanocomposites with silver nanoparticles traps and holds early antibacterial effect 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Effects of Antimicrobial Agents Carbendazim and Vanillin on Chitosan/Methyl Cellulose Films Properties, 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Investigation and modeling of moisture sorption behaviour of rice starch/carboxymethyl chitosan blend films 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Optimization of Mixed Bacillus Cultures as An Inoculant in Northern Thai Style Fermented Soybeans (Thua-nao) by Mixture Design Chiang Mai J. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Value added of mulberry paper waste by carboxymethylation for preparation a packaging film 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Value added of mulberry paper waste by carboxymethylation for preparation a packaging film. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Study on properties of xyloglucan/carboxymethyl cellulose blend film. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Total phenolic, antioxidant and antimicrobial activities of Thai honey, bee pollen and propolis. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Prediction modeling for moisture sorption isotherms of rice starch/carboxymethyl cellulose from durian rind blend films. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Reduction of reactive oxygen species production and membrane damage during storage of ‘Daw’ longan fruit by chlorine dioxide 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Enhancement of the antioxidant defense system of post-harvested ‘Daw’ longan fruit by chlorine dioxide fumigation 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Characterization of rice starch/carboxymethyl chitosan blend films 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Edible Coating Solutions Consisting of The Mixture of Carboxymethyl Cellulose from Durian Husk for Coating Durian 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Antimicrobial activity of chitosan and carboxymethyl chitosan from different type and sources of chitosan 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Characterization of soy protein isolate/carboxymethyl cellulose/nanoclay bionanocomposite film. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Green synthesis of silver nanoparticles using a vitamin C rich phyllanthus emblica extract 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Influence of Storage Temperature on Ethanol Content, Mocrobial Growth and Other Properties of Queen Pineapple Fruit 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Moisture sorption characteristic of soy protien isolate/carboxymethyl cellulose blended film 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Plasma polymerization of hexamethyldisiloxane: Investigation of the effect of carrier gas related to the film properties 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Prediction modeling for moisture sorption isotherms of rice starch/carboxymethyl cellulose from durian rind blend films 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Water vapour permeability and moisture sorption isotherm of rice starch/carboxymethyl cellulose from durian rind composite films. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Water vapour Permeability and Moisture Sorption Isotherm of Rice Starch/Carboxymethyl Cellulose from Durian Rind Composite Films 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Sodium Carboxymethyl Chitosan as a Fixative for Eau de Cologne 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Moisture Sorption Isotherms and Morphology of Chitosan/methylcellulose Films with Different Carbendazim Content 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Influence of Storage Temperature on Ethanol Content, Mocrobial Growth and Other Properties of Queen Pineapple Fruit, 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุทธิรา สุทธสุภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 เปรม ทองชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุภเวท มานิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2539 ปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ , อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2542 ปริญญาโท Chemistry Science in Chemistry (Polymer Science) Michigan Technological University, USA
2546 ปริญญาเอก Philosophy Packaging School of Packaging, Michigan State University, USA

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 23:10:09

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 23:13:23