นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. สุวรรณา เดชะรัตนางกูร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. สุวรรณา เดชะรัตนางกูร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Suwanna Deccharatanangkoon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948230
  • อีเมล : suwanna.dec@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
เรื่องที่สนใจ
1. Food Processing and Product Development 2. Hydrocolloid and applications 3. Rice and rice products
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Development of Concentrated Strawberry Beverage Fortified with Longan Seed Extract 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทอปปิงสตรอเบอรีโดยการออสโมติกดีไฮเดรชัน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำอัดเม็ด 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันเนื้อเทียมผสมใบมะรุม 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบบัวบก 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาและยืดอายุการเก็บลูกอมสตรอเบอรี 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมีน้ำผึ้งกลิ่นมะนาว 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุเมธ ท่านเจริญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
4 วิรุณ โมนะตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 จันทิรา วงศ์เณร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2542 ปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาโท Food Technology Food Technology Chulalongkorn University

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 23:17:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -