นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุธาสินี ญาณภักดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุธาสินี ญาณภักดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Suthasinee Yarnpakdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948282
  • อีเมล : suthasinee.y@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
เรื่องที่สนใจ
Seafood chemistry, Protein Hydrolysate and Its Bioactivity, Utilization of Seafood By-products
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effect of extraction solvent on yield and antioxidant activities of Northern freshwater algae extracts (Cladophora glomerata) and theirs application in fish oil fortified salad dressing. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Antioxidant activity of the extract from freshwater macroalgae (Cladophora glomerata) grown in Northern Thailand and its preventive effect against lipid oxidation of refrigerated Eastern little tuna slices. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Antioxidant and sensory properties of protein hydrolysate derived from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) by one- and two-step hydrolysis. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Physico-chemical and gel properties of agar from Gracilaria tenuistipitata from the lake of Songkhla, Thailand. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Preventive effect of Nile tilapia hydrolysate against oxidative damage of HepG2 cells and DNA mediated by H2O2 and AAPH. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Shelf-life extension of refrigerated sea bass slices wrapped with fish protein isolate/fish skin gelatin-ZnO nanocomposite film incorporated with basil leaf essential oil. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Chemical compositions and muddy flavour/odour of protein hydrolysate from Nile tilapia and broadhead catfish mince and protein isolate. 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Lipid oxidation and fishy odour in protein hydrolysate derived from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) protein isolate as influenced by haemoglobin. 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Effect of pretreatment on lipid oxidation and fishy odour development in protein hydrolysates from the muscle of Indian mackerel. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Effect of pretreatments on chemical compositions of mince from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and fishy odor development in protein hydrolysate. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Lipid oxidation and fishy odour development in protein hydrolysate from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) muscle as affected by freshness and antioxidants. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 จิตรา กลิ่นหอม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วรินพร กลั่นกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สุภเวท มานิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 23:20:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -