นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Somchai Wongsuriyasak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948277
  • อีเมล : somchai.wong@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
เรื่องที่สนใจ
Branding, Packaging design, Printing, Product development and design for manufacturing
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Reactive Blending of Thermoplastic Starch and Epoxidized Natural Rubber with Chitosan as Compatibilizer. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Reactive blending of thermoplastic starch and polyethylene-graft-maleic anhydride with chitosan as compatibilizer. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Reactive blending of thermoplastic starch, epoxidized natural rubber and chitosan. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 The sustainable promotion of Pradu-Hangdum chicken farming business of indigenous chicken farmers network in Chomtong district, Chiang Mai province by using market-driven strategies 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Mechanical Properties Improvement of Starch Blending with Natural Rubber and Carboxymethyl Cellulose. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเพื่อผลิตยางเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์และถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อบรรจุผักผลไม้ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาแผ่นไม้ยางพาราทนแรงกระแทกจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมยางธรรมชาติ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 ไบโอพลาสติกทนอุณหภูมิต่ำเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 บรรจุภัณฑ์เพื่อการวางจำหน่ายสำหรับองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพแก่กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มผู้ปลูกยางในจังหวัดเชียงใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การผลิตบรรจุภัณฑ์สีเขียวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กและการพัฒนากระบวนการทางชีวภาพสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากผักตบชวาแบบไม่มีของเหลือทิ้ง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่เพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรจากดอกอัญชันและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Novel Packaging Material for Mango Transportation 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Comparison Study of Mango Packaging Materials 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Comparison study of mango packaging materials. 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 โครงการพัฒนาตราสินค้า ฉลากและบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มถักทอล้านนา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การออกแบบม้าโยกเยกจากวัสดุ EVA 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ UNSEEN OTOP กับโอกาสของผลิตภัณฑ์. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาส้มทอดกรอบพร้อมรับประทาน ตรา "แม่จำปา" จังหวัดลำพูน 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับหัวโขนและหุ่นเชิดของ บริษัทตำหนักโขน จำกัด เพื่อการส่งออก. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 การพัฒนาตราสินค้าและสร้างอัตลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงใหม่. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับหัวโขนและหุ่นเชิดของ บริษัทตำหนักโขน จำกัดเพื่อการส่งออก 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การออกแบบของเล่นเพื่อเสริมทักษะเด็กปฐมวัย 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การพัฒนาตราสินค้าและสร้างอัตลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาริชาติ ราชมณี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ศนันธร พิชัย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 วิราภรณ์ ปนาทกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุเมธ ท่านเจริญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
7 วิรุณ โมนะตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
8 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2557 ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
01/01/2558 ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น พช., ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรม ภาคต่างๆ, FIN, Agro-biz, บริษัทที่ปรึกษาต่างๆ หน่วยงานต่างๆ

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 23:24:23

แก้ไขล่าสุดโดย : -