นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ พุธิตา ศรียางนอก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ พุธิตา ศรียางนอก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Putita Sriyangnok
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Miss
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนิสา คำเหล็ก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ยุทธนา วงศาลาภ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ภูวิช ไชยคำวัง มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พิรณี แก้วบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปาจรีย์ มงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
10 บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ พละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-03-19 10:52:34

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-07-13 14:56:55