นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ พุธิตา ศรียางนอก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ พุธิตา ศรียางนอก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Putita Sriyangnok
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Miss
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภูมิศร์ ทับทิมแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 พัชรี อินธนู อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 วีรยา ปรีดาลิขิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 กิรติ เก่งกล้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ปรียเนตร วิไลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 องอาจ มณีใหม่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 มาลินี วงศ์นาวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ฐาปนี ใจปินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ พละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-03-19 10:52:34

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-07-13 14:56:55