นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์.ดร. ธัญญาพร ก่องขันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์.ดร. ธัญญาพร ก่องขันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Thanyaporn kongkhan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์.ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
การพัฒนาหลักสูตร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สงกรานต์ ถุงแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 มณฑณ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ชาริสร์ เสนาป่า อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุนิสา คำเหล็ก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ยุทธนา วงศาลาภ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ภูวิช ไชยคำวัง มหาวิทยาลัยพะเยา
9 พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
10 พิรณี แก้วบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2554 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-03-19 01:12:35

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-26 09:55:12