นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์.ดร. ธัญญาพร ก่องขันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์.ดร. ธัญญาพร ก่องขันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Thanyaporn kongkhan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์.ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภูมิศร์ ทับทิมแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 พัชรี อินธนู อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 วีรยา ปรีดาลิขิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 กิรติ เก่งกล้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ปรียเนตร วิไลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 องอาจ มณีใหม่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 มาลินี วงศ์นาวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ฐาปนี ใจปินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2554 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-03-19 01:12:35

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2561-06-21 13:42:12