นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธนพร รังสิกรรพุม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธนพร รังสิกรรพุม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Thanaphorn Rangsikanpum
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภูมิศร์ ทับทิมแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 พัชรี อินธนู อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 วีรยา ปรีดาลิขิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 กิรติ เก่งกล้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ปรียเนตร วิไลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 องอาจ มณีใหม่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 มาลินี วงศ์นาวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ฐาปนี ใจปินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-03-20 02:33:20

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2561-06-20 10:41:48