นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Rapeepong Intasueb
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนิสา คำเหล็ก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ยุทธนา วงศาลาภ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ภูวิช ไชยคำวัง มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พิรณี แก้วบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปาจรีย์ มงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
10 บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-03-20 02:33:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-26 10:23:11