นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์ ชัยอ้าย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์ ชัยอ้าย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Pot Chaieye
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลหการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ศราวุธ แต้โอสถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 กรวิน สุวรรณภักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 สุรพล ดำรงกิตติกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 มงคล กงศ์หิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ชิตณรงค์ เพ็งแตง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-03-21 11:25:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -