นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ประดิพัทธ์ วิรามร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ประดิพัทธ์ วิรามร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Padipat Wiramon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 สร้างสรรค์ผลงาน จังหวะลีลาแห่งความงามจากจุดแสงสีของดวงดาว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุชา พึ่งอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ธนัย เนียมกุญชร นักวิชาการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ภูรดา ประเสริฐศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ อาจารย์ วิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 ณัฏฐพงษ์ สายพิณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 พิชญาพร ประครองใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ยรรยงวรกร ทองแย้ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-03-21 11:25:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -